Dziś jest 23.11.2017 | Obchodzimy imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa
Nie jesteś zalogowany! Zaloguj się lub zarejestruj jeśli nie posiadasz konta!
Nie pamiętam hasła / Zarejestruj nowe konto!
Get Adobe Flash player
Weź udział w konkursie!

Konkurs 2 z TeleTOON+

Zapraszamy do wspólnego konkursu wszystkie dzieci i rodziców.

Zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 JAK NAZYWA SIĘ JAMNICZKA Z SERIALU ANIMOWANEGO - PSIA PACZKA

 

 

na odpowiedzi czekamy do 20 lutego 2013

pod adresem: edupelzaki.pl@op.pl

 Prosimy podawać login portalu oraz imię i nazwisko oraz monitorować maile.

 

NAGRODY: 6 BIDONÓW

 

Regulamin

 

Regulamin konkursu internetowego ze stacją teleTOON+
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa konkursu internetowego
Konkurs internetowy, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs z teleTOON+”
§ 2. Nazwa Organizatora konkursu
Organizatorem konkursu jest PPHU TANTOS z siedzibą w Padwi Narodowej, przy ul. L.
Uzar-Krysiakowej 26.
§ 3. Zasięg konkursu
Konkurs prowadzony będzie bez ograniczeń terytorialnych.
§ 4. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpocznie się w dniu 17 stycznia 2013 r., a zakończy w dniu 20 lutego 2013 r. o godz. 23.59.
§ 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin
pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

DANE OSOBOWE
§ 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu: (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii)
doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (v)
wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy
uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania
oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)

UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§ 7.1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda
osoba fizyczna, pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodzica. Zgoda powinna być
dołączona do odpowiedzi w konkursie. Formularz będzie udostępniony przy konkursie.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci
prawo do ewentualnej nagrody.

II. Zasady konkursu

PROCEDURA ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 8.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie
konkursowe po uprzednim zarejestrowaniu / zalogowaniu na portalu Edupełzaki.pl
2. Tylko odpowiedzi właściwe wezmą udział w losowaniu nagród

PROCEDURA GŁOSOWANIA
§ 9.1. Głosowaniu podlegają wszystkie przesłane przez uczestników i zaakceptowane w
procesie moderacji przez moderatora odpowiedzi.
2. Wyłonionych zostanie 6 osób.

PROCEDURA WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
§ 10.1. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, wyłoniony w drodze losowania.
2. Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu opublikowane zostanie na stronie internetowej
www.edupelzaki.pl w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu.

III. Nagrody
§ 11. Wykaz nagród:

1. 6 Bidon, - Portal EduPełzaki.pl
§ 12.1 Nagroda zostanie przekazana przez sponsorów do dnia 31.03.2012
2. Nagrody zostaną dostarczone pocztą na adres zwycięzców.
3. Organizator/Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub
podanego przez zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt,
odebranie lub przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub
nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym w §12.1. z jakiejkolwiek przyczyny
leżącej po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która
pozostanie do dyspozycji Organizatora.
§ 13. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego konkursu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§ 14. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe
o tej samej wartości.
IV. Postępowanie reklamacyjne
§ 15. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, najpóźniej w ciągu 3 dni od
daty wydania nagrody. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje
data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po dniu 30.03. 2013 roku nie będą
rozpatrywane bez względu na datę stempla pocztowego.
§ 16. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane
listem poleconym) na adres: Konkurs Internetowy ze stacją teleTOON+, PPHU TANTOS, ul.
L.Uzar-Krysiakowej 26, 39-340 Padew Narodowa- z dopiskiem „reklamacja”.
§ 17. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia, włączając w
to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora
konkursu.

V. Postanowienia końcowe
§ 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za
www.edupelzaki.pl WWW.edupelzaki.pl
PPHU TANTOS
Ul. L. Uzar-Krysiakowej 26,
39-340 Padew Narodowa
pośrednictwem, których uczestnicy przesyłają wakacyjne zdjęcia.
§ 19. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz w Internecie na stronie www.edupelzaki.pl
§ 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W przypadku
wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników
konkursu za pośrednictwem serwisu www.edupelzaki.pl
§ 21. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

 

Proszę Państwa, przyszło ponad 300 odpowiedzi, za co dziękujemy.

Bidony otrzymują:

 • Anita Zowczak
 • Patryk Hołownia
 • Jakub Krystkiewicz
 • Xawery Gorzuchowski
 • Maja Nowak
 • Wiktoria Gajda

 Serdecznie gratulujemy i prosimy o adresy.

Komentarze na forum
 • Jeśli dopiero od września idiesz do szkoły to gratuluję, bo nie każde dziecko w Twoim wieku ...
 • Dodano 18.02.2013, 23:16 przez PatiKaro
 • Ja też wysłałam i chciałabym wygrać, bo jeszcze nigdy nie wygrałam, a bidon mi się ...
 • Dodano 13.02.2013, 16:48 przez zosia4831
 • tylko link do regulaminu nie dziala i nie wiem jak zatytulowac meila??:(
 • Dodano 08.02.2013, 13:14 przez vrsar82
 • gkkjhgfd
 • Dodano 01.02.2013, 13:50 przez lukas123
Przejdź do forum