Dziś jest 23.11.2017 | Obchodzimy imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa
Nie jesteś zalogowany! Zaloguj się lub zarejestruj jeśli nie posiadasz konta!
Nie pamiętam hasła / Zarejestruj nowe konto!
Get Adobe Flash player
  • Szybkie wyszukiwanie
    (pełna nazwa firmy)


§1. Definicje

Administrator - PPHU TANTOS, przy ul. L. Uzar-Krysiakowej 26, 39-340 Padew Narodowa; NIP 867-182-12-54; Regon: 830359661

edupelzaki.pl - Portal edukacyjno- informacyjny prowadzony przez Administratora w języku polskim utrzymywany przez firmę w domenie edupelzaki.pl

Klient - Firma reklamująca się w serwisie edupelzaki.pl

Użytkownik - Osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji

Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie edupelzaki.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu należy wybrać rodzaj wpisu oraz wypełnić formularz rejestracyjny katalogu.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest poprawna rejestracja oraz uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.

3. Datę zawarcia umowy uważa się datę uiszczenia Opłaty Abonamentowej przez Klienta.

4. Umowa jest zawarta na okres wskazany podczas rejestracji przez Klienta w katalogu edupelzaki.pl

5. Klient może przedłużyć Umowę uiszczająć Opłatę za wybrany rodzaj wpisu zgodą z aktualnym cennikiem.

§4. Płatności

1. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

7. W treści wpisu nie będą publikowane informacje, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

· przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

· zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

· zawierają treści pornograficzne.

§6. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

2. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu edupelzaki.pl

3. Klient przekazując Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal edupelzaki.pl w celach promocyjnych.

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o Świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

3. Administrator serwisu edupelzaki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: kontakt@edupelzaki.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01/12/2011r